पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष नवम भाग.djvu/३०१

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


तमासिनी-मोर तमालिनो (म स्त्रो० ) तमालो तमाम्नवर्णोऽस्त्यस्खा: तमोचर (म.पु.) निशावर. देव दगुज। हति इनि डीप, । १ सामग्निम देशका एक नाम । तमोज़ (प.सी.) १ विवश, भले बुरका विचार । २ भूम्यामलको, भुरविला । २ पहचान, विक। भान, बुधि। ४ पदय, कायदा। समालो (म स्त्रो०) तम-काम्लन् गोरा डोप । १ चित्र- समीपति ( पु.) चन्द्रमा निशाकर । क्रूटमें होनेवालो ताम्बवलो नामको लता। २ मनिष्ठा. तमोग ( म पु चन्द्रमा। मजीठ। ३ वरुणा वृक्ष । समुष्ट होय ( में क्लो) तमुष्ट हि इत्यादिकर्ष मधित्व समाशबीन हि पु०१ तमाशा देखनेवाला, मेलानी। प्रवृत्तः इतिच्छ । सामद, एकसूताका नाम। २ वेश्यागामो, रडीबाज । तमेरु (म. वि. ) साम्यति तम-एक । सानियुल, ग्रिने समाशबोनी (जि. स्त्री० ) वेश्यागामी, गगडीबाजो। तमाशा (फा. पु० ) १ चित्तको प्रमन्त्र करनेवाला दृशा। तमोगा ( स० वि०)१ पन्धकारमें जानवाला । (पु.) २ अडत व्यापार, अनोग्वी बात । २ शुषण का नामान्तर। समाशाई ( प. पु. ) वह जो तमाशा देखता हो। तमोगु । म पु० ! राह। नमाय । म को०) सालोशपत्र । तमोगुण ( म० पु. ) सममः गुणः, (तत्। प्रजातिका तमि ( म० ए० ) तम्यते नायतेऽत्र तम-इन् । सर्वधातुभ्यो हतोय गुण | इस गुणका प्राधान्य होनेसे मनुषा बोधर्म उन् । उण ४११७ ॥ १ रात्रि. रात । २ मोह। ३ हरिदा, आ कर खराबमे ग्वराब काम करते हैं। तमस् देखो। हलदी। तमोगुणी (म०वि०) जिसको कृतिमें तमोगुण हो। समिन ( सं त्रि.) तम-धि नुण । शमित्यष्टाभ्योधिनुण । तमोघ्न ( स० पु.) तमोऽधकार वा मोह पन्जान हन्ति पा ३ २१४१ । अन्धकाग्युक्त, अँधेरा। हन-टक् । १ सूर्य । २ वहि पाग । ३ चन्द्रमा । ४ बुध। तमिनाथ । म पु०) समोनां नाथः, ६ तत् । निशानाथ, ५ विष्णा । ६ शिव, महादव। ७जामा ८वीय, चन्ट्रमा । दोत्रा, चिराग । ८ बोहमत के नियमादि। (वि०) नमिषोचि ( म स्त्रो.) तमिमोह मिञ्चति मिचइन् १० तमोनाशक, जिससे बंधेरा दूर हो। मज्ञायां षत्वं पृषो. दोघः१ अमरोभेट, एक अप्सगका | तमोज्योतिस ( स० पु. ) तमसि ज्योतिर्यस्थ, बनो । माम । ( अथर्व २।२।५ ) (वि०) २ बलवान्, ताकमध। । खद्योत, जुगन । तमिस्र (म.को.) तमोऽस्त्यत्र । ज्योत्रा तमनेति । ॥ तमोदर्शन (संको.)त्तिक ज्वर, वह था जो ५।२।११। इति निपातनात् साधुः वा तमिस्रा अस्त्याश्रय- _ पित्तके प्रकोपले उत्पन हो। त्वं नास्य अन् । १ अन्धकार, अँधेरा। क्रोध, गुस्मा । तमोमुद् (म०वि०) तमोऽजान पन्धकार वा मुदत ३ नरकविशेष, एक नरक का नाम । ( भागवत ७४ । । मुट-क्लिप । १ अग्नि, पाग। २ स्यं ।। चन्द्रमा । समिस्रपक्ष (म० पु. ) तमिस्र अन्धकार सत्प्रधानो ४ दोप, दीपा, चिराग। ५ तमोनाशक, जिसमें पंधरा पन:, मध्यपदलो। कृष्णपक्ष, जिस मासका कृष्णपक्ष पंधेरा हो। तमिस्रा ( स. स्त्रो० ) तमो बहुत्वमस्ति पस्यो। ज्योन्मा तमोनुद ( म पु० ) तमोनुदति नुद-शा गुपोति । नमिलेति पा १२।११४ । इति निपातनात् साधुः । १ पन्ध- पा ३॥११११५ । १ पम्मि, पाग। २ चन्द्रमा। परमार, कार रावि. पंधेरो रात। २ दर्श रात्रि, अमावस्या प्रातिपरक । (वि.) ४ पन्धकारनायक । ५ पज्ञान- लिथिको रात । तमस्तति, पन्धकार राशि । हरिद्रा, नाशक। हल दी। तमोऽन्तात् (म० पु. ) समसोऽन्त करोति छ-किप। तमो ( सी.) तमि-कोष । १ राति, रात। वह जो समस्त पत्रान विनाश करता हो। २ वर २हरिद्रा, इन्दौ। जिमसे समस्त पन्धकार दूर होता। Vol. Ix.75