पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष नवम भाग.djvu/७६३

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


माध-विच खट । गन्धद्रवियष, पोतल बीमो, बम विधामी (जी.) गामा । यसबा पोनो। पर्याय-काकोस, बोलक, गधण्याकुल, कलोलक खाना तेल परनेका बोनसता हो। पौर कोषफल । से लौन (सं.लो. ) तिलाना भवन व तिस-पन्न । तेखाटिक ( स. पु. ) तलासा: स्फटिक एव। १ हपः (विभाषा तिलमा ति! पारा४) तिसचव, तिलका मणि, काशा। यह प्रायः मनुके किनार होता है। खेत । तिली देखो । .. २ पम्बर मामका गन्धद्रव्य ।। तेखक ( पु.) लोप, लोध। बि०) २ जो संघको तेलबन्दा (स.जी.) तलमिव स्वन्दति स्यन्दप लकड़ोसे बना हो। १ खेत-गोकर्णी, मुरहटो। २ काकोलो, एक प्रकारको तवणपूग (स.की.) पूगफल, सपारो। हवा। भूमिकुमाण्ड, भूपावसा। तेवक (म• वि०) तीन गुन । तीन तेज । वीस देको । तेलात ( वि.) लेन-पास समर्दित, जिममें तेवदारव (मवि०) तीवदारण र रजतादित्वात् तेल लगा हो। पन् । तीवदान सम्बन्धी। मैलास्य ( पु.) तरुष्क नामक गन्धद्रव्य, शिलारस तंच (प. पु. ) पविश-बुल मोध, गुला। तष (. पु.) तेषो तिबनधाता पौर्यमासो मामका गन्धद्रव्य । लागुरु ( स० को. ) तेलालमिव पगुरु। दागुन अस्मिन् इति नषो मास्मिन् पो मासोति पर । योष- नामक गन्धद्रव्य, पगरको लकड़ो। मास, पूसका महीना । गल प्रतिपदमे ले का प्रमाणा. से लाग (म. पु.) बकुल इच, मौरोका पेड़। तक चान्द्र पौषमास का नाम ले।। पोष मासकों लाटो ( मो०) से लेन तेलप्रदानन अति दूरी पूर्णिमाके दिन तिथ ( पुथा ) मम होता है। तेषो ( मो.) तिनवेश बुला तिष-पण । भवति घट-पग रा कोष । वरटा नामका कोट, बरै, पर, पुनवयुवा पौण मासो, पूसको पूर्णिमा। . भिड़। सा (नि.वि.) उस प्रकारका । तलाधार (म.पु. ) तैखस्य पाधारः । तेल रखने का तोद (हि..सो.) पेटके पागका बढ़ा गा भाग, बासन। पेटका पुलाव। लाभ्य ( पु) शरीरम तेल मसनको क्रिया तेल- तोटल (हि.वि.) तोंदवाला, जिसका पेट पानी को मालिय। पोर बड़ा और खूब फला पायो। तलाम्बुका (स' स्त्रो०) तल पम्प, जमामिव पेय यस्याः तोटा ( पु.) १ वा मार्ग निमम होकर प्रसाधका कप टाप । तैलपायिका, झींगुर । पानो निकलता हो । २ टोला या महोको दोबार जिम तौलिक (म. पु. ) तेलं पण्यको मारवस्त्र लेख-छन् । पर तौर या बन्दूक चलानका अभ्यास करने के लिये नैशकार, तेलो । तिली और तेली देगे। निशाना लगाते है।गशि, टेर। तैलिकयन्त्र (म. पु. ) कोई। तोदो (ो . ) नाभी, होटो। तलिन ( वि.) ते निण्यातत्वे मारस्वास लेख. तो दौला ( वि.) तोदक देखो। पनि । १ तलकार, जो तेल निकालता । तेलयुक्त तोदेल (हि. वि. ) तोदक देगे। जिसमें देख मिला हो। सोबा ( पु.) त्या देखो। सेलिनी (म.सी.) भवत्या पाचवलेन वा तोबो (सिसो) मी देगे। स्वस तेस-इनि-डीप । १ कोटमेद, एक प्रकारका तोर (हि.) १ पुरते पादिने समर पर लगो हरे कोड़ा। पर्मय-सकोट, पड़, विन्या, बहुमाशिमो। हो या गोट। २ चादर वा दोर पादिको गोट । ३ .२कावी, मेसोबतौ। .... .. कामका।