पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष विंशति भाग.djvu/५८८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


चयस्यक-वर वयस्यक (स.पु.) यन्धु मित्र। युवक । २ मत, मनास ( पाजएनप रु. १५१७ ) (लि०) ययायत्त (स.कीपयस्यस्य भाव वा ययस्या ३ मायुदाता, जोवन इनेवाला। मायया धर्म। | वयोधा (म०नि०) १ पलदाता 1२ अन्नदाता | जुधा। यस्पभाव (सं० पु०) पयस्यम्य भावः। सख्यभाव, { शक्ति। याधुत्व भाव। ययोऽधिर (म०वि० ) वयसा अधिकः । वयोश्येष्ठ, श्यम्पन् (सं० वि० ) मनयुक। (मृ २।२४।१५) वृद्ध मूदा। ( वयोधेय ( म० को० ) १ मन्नदान । (ऋक १०१२।८ ) ययम्या ( स० स्रो०) यस्य राप मनो। २एका, घयोनाघ (स.त्रि०) प्राण । इट।३ मामलकी, आपला । ४ गुड नो गुड च । ५क्षोर काकोली । हरीतको हप। घयोधयाय (स.लि०) खाद्ययपूर्ण स्थानमं वसा घामधि (स० पु०) घपप्तः सधि । पाल्यपौधनका वयोवस्था ( स० स्त्रो०) जीयनकाल, बाल, तरुण और माधाल, चढतो नवानो। वृद्धादि अवधा। घय मम (सं० लि.) ययसा सम । समानरयस्क, समान पयोविध (स.नि.) पक्षोमतिसम्य धोय। उमरवाला। यया (स. स्त्री०) १ शाखा । 'मूर्द्धनि यया इस रुरुहु" पयोद्ध (सं० वि०) या पयमाप्त, जो अवस्था में बडा हो। (१६७९) चया च नाना इस'। (मायण) २ घयस् । षयोमध (म त्रि०) वरूप नकारो तापन बढानवाला । उमर । (शक १३१६२१५) षयोहानि (म ० स्त्री० ) याचनहास, धुपा। ययारिन (सं० वि० ) शाखाविशिष्ट । (ऋक् ५४५) यच्य ( स० वि०) यच फुलोत्पन तुम्नौति राना। ययिषु ( स० वि० ) वस्त्रादि। (ऋक् पा१६६ । । योयन (स क्ला०) ययसा य मिघ । मामा, सोमा ययुन् ( स० ० ) योयट गम्यन प्राप्यते विषया अनेननियर (हि.पु०) परामदा देवा । मज गौ ( मनिपमिशेम्यश्च । उप ३६१) मन कित् } पर (स. को०) प्रियते इति कर्मणि अप ११दुकुम, अजेयीमायः । १ शान समझ । २ दयागार, दयालय।। कसर । २धक दारचीती । शशला रखना। (पु.) ३ धिषणा गर्भसे उत्पन राश्यक पर पुत्रकामाठक, अदरक । ५ मैग्धय मक। ६ मुग तृण । मामा (भाग०६६१२० } ७ जामाता अम | ८ गुग्गुल ! पति दक्ष ययनरत् (स.वि. प्रकाशयुक्त, प्रशाशविशिक्षा । १० निद । (श्क १११४३५) (पु०) य अप, । ११ घरण। भूष.६.१३) । पर्याय-पृति । १२ पिसी देवता या बडे से मागा हुमा ययुनशस (स.अव्य०) ययुन चास । ज्ञानकम, हासा ! मनोग्य। १३ फल या सिद्धि। १४ पिटग घिर । १५ पिपाल पृक्ष, निजामा पे । १६ या वृक्ष, ययुनापिनु (स.नि.) ययुना येति विद् कि । प्रहा मौलसिरी । १७ वियत पक्ष । १८ हरिद्रा पक्ष, हल्दी। घेत्ता, समझदार ( २८२१) १६ गौरा पक्षो। (नि०) भेछ। पगागन (HORO ) बयसे गतं । पयोहामि घुटापा। इसका प्रयोग प्राण श्रेष्ठना सुमित परनक भयो (स.सि०) पलादकर ताश्त बढानेवाला।। लिये सहा या विशेषणोंक भागे होता है। जैम पण्डित पयोऽतिग (म०नि०) दत्यप्राप्त यूटः। घर, विहर। पपोषस (स.पु.) यो योयन धानोति घपस भसि | घर-पचतमेव । (मयि पा० ३२२) गायद यही बिहार (अपम पामः । उण ४१२८) म श्त् ि । १ युवा, । क मरतर्गत परापर शेर है।