पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/२४

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पत्रिनता- तुम T, HE IT पोका माता Bintinula बही भारिपाल मा! it fr A RY NARI | गोरो infriyी मी लिमा , मेरा दोनों समोर नारा Paaniहोगा मरममा २४ रगरीको मारमा Prer, २ भामा, T R विपन्न प्रदेश पाने भारद गौटिपोहोnitarinfrst मनित गान गरिपाने मार पायी वारददिमे यो सानो मशिना (म.पी0 मनितो माय, मेलापन। । है। गिरोधरा मिरिक पर मनिया ( क)मटिगम्प माय मगिता मे गरे मिराम सोरोरे. मागी मनो। माना पगारी हमरो मोटोको पार करती माँ मलित (म.पु.) मारन गुरी मामाit | गोरी मानों मर जाता है। दोमो गातो र गोरिष भनि, Am I गौमांगन, देना ; शमनिगा पौrit foreो . परिीि (fre )मदिन मिन मुनपाय । करा : पापाय परिपामेरा परकोदो iri मामदन, शिम मुहगारो महिपा मिटा दो मागहमीर किरगीरिक पीनेही मनिला (MH)दिन राना ।२. एलोपरगति की रियारी गति माम पाली, तरी भाटपार रायर महिपा भाग जातो तो । मनिगा Orita) मनिता में मनिपामेर (हि.पु. HARE | मन (O) निमगो, मति (Mfr) मग मशिन Twit पाटी।महिन RT, TRAI पानी भरा मनिम, बाहुन अधिक मिसागस मतिमाय ( fr) मनिमगि पर मदिम (Rocit) शुमारीका Hit MEE गर, पुर।२मान गदम, frमहा मंदामहो। मार मी.मा भीरnitiatri faryा गनिमन freदिम मनिगरिप : grammगे जाती। मसिम पारा मेलापमानामापुरता मी पता मामो (40) माया गानानिमि real : रामपम और परम दाता है। पहा यो।मान, पुगिना मामा कर ग र गुलाम art 1 ritiirrittie ! मन माह कर भीर मा Terform यार का साना famit :हिप का है और रोग | पानापायकोसोरियामा (Refo माप nirgu any meting गा मामला Frt 111 मरमा nि ra rani . मनाम (ni AREIn Amrit. n aharir tit keinar kirtamatatem Imra mirr nimit artit is inte r min, in rreararam REP it at riniti in nirm, A11५ ran ne terint PEN i rma __ ER Rirati . ५ मांगा (Truerie s SATARRHET MARRIA, Priz1 । rianRaita Terram ramu ayrift.remixm i