पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/३१०

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पाय-परिधर २ मारी शासिका एक प्रकारका माप। दायमेन , महामं.पु.) एक माग बमोशिका माम। पादाना नान। (नि०) पहन हनुयुना, पी महा ( म०पु.) मध्याह । महादसपु.) मा पुमरिजो, बाता। मता (RT) गाभेद, एक राजाका नाम। २.२एफ सायंका गार। मिप, मदार। महान भ, पटा गोहा। RECEI ( म पु म पर। FEE (1 ) रामशमा। म (1 ) पति बहुम जोरा। महादय (मं० पु. ) मदार भादयः । घोरतरपुर, पमा माया (संयो०) पिका, योग। मान महा। मदि (म.पु.) मा ति मह जाया गदा पु. महादगिर (गो .) माम् प्रसार यिः। गर (गानुनल। उप ११३ ) ।। गुग, गायका घो। मय जाम गायका पी मास्न और पृथ्यो। २ . या ३ महिना । म . श्रेष्ट । यिणान:ति "गयामा पर माम महा म हिका (सं० बी० मद (एन Irirmiraint ARMER THAT नागा मागग " र २३) शिपयुन राप, गरासिया मा० . १२॥३३) मदिसण (सं० सि० ) १ या पानी । ( २गिन। मन्ति पोरि गन । ३ वृद्ध यागः भून यल, गुर शोर । पिरो, गारमेघ । महिमा (सं० पु.) मदिन गो। "म महापापा मसाविपापी " .मगिरी (40) मग मागोपाom (HRAI. २२.) नाम। सोनीपत मायामों पर पानी है। महादान (म0पु0) गिय, महादेय। (नि० )२ . महिना (स.पु.गा। यदु नगुम, जिम सम्मेलम्यारा हो। महिन (नि ! मह मिति गद पुari ". महादस्तिन (१० लि.) गृह इम्युन, मादा हाप । पूमा । पारनिगा पूNिTER पाला। गरि। महामानो (०शि० ) ममनि देगी। मदिना ( गली) नामे, नाRIP महादाम (स.पु.) महान पाममा सदस्य, मदिमा। टठा पर इंगगा। महादि (स.पु) महान महिः। पान सर्प, यामुकि rry faral गई IITR " गाग। महाडिका (मो .) मनो दिया। एक प्रकारका !' (भाग १ ) fone में हिना समय सार, महिला मनापाका ५६ Pur