पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/३८८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पागतमाणिस्तान पफ पुराना मानन्द, मानमनगम्म, गुनच म पुषिो माग : . . महसमा मून. मालपो. मैग्मायाचनामूल. मोर नारद म मर्म freritamar" गालारामार माफ तोला। पिर, मगर जगण ( ९६१ पयहार मीर पीपत्र प्रत्येक २. नोटा । पुल चूर्ण १६ नि कामिका या मृतिः। मनुष, भादमी। मेर में कर गोमूसमें पार करे। पोडे गाढ़ा हो जाने वाला, सपा को परिकार. मौला पर उसे टंगा करने लिपे नीचे उतार में। मगन्ता३ दर पल र उममेशन कर. मात्र तोलेकी गोली बनाये। मापया ( पु. } मानयः (NET 1 ) मापन पर विरेननीयर यान मार प्लोटारति फन् । था। मोर पर्ष गारी पार भादि रोगों ना ना नटरानिको नेता होती है। मनुएको मालया का मामा । २ गेंग या मा प्रकार--पुगना मागदमपामलको भान : मोलद नयीका दार। माटो , निजामल, मोजका मूल, मोठ, सैन्यर, नगण! 'दाजिता गुमो firennifन गुमायः । मचलनयन, यक्षार, पिररयण, तालमराको मात्र पाहगभिर्माप्यारो मा माया" : fe यूप. राय यन, पापन, शरपुरजोरा और गिरा). पालिधामदारका मन प्रत्येक ४ सोना, गोमूस २४ मेर। ३ फुपुगर, निन्दित या नीर भारगी। पटु, कुल मिला कर पा करे। गादा होने पर उममें शारा.' विप निकट होग, यमानो कुट, मोठ, निमोग, दन्तीम् चौर मायककोटा (सं००) पक गएस। म.प्रक ग्यालयकटीका मुल प्रत्गेकमा पूर्ण सोला साल कर पद भाई यर्ण : माण पक सगण और लप पापिधि पार करे । टंडा हो जाने पर उसमें ३ पल होग है। ग मिला। भन्निवाद भी दोषादिको पिपंचना कर माणपोण ( fre) मानयमिरपा गांग, पा पिरिसरमासा भार भनुपान किसर कर दे। इसका मायाय हित (मानामा गम। पानि मेयर करने का भीर गुल्म भादि भनेक प्रकारको पम्। माय माद. माया दिना पोशमा होगी। इस गृहमादि गुड़िया भी मापा 420 ) मालवामा मःमाणपfair फरने हैं। संगति समय, मानधानां समूह ARTICEMAIL न्। पा राति पन् । गुगल. भाlan माणन (1० पु. ) मोगाधिकागना प्रारमेर । 'gi मस्तग प्रणालो-- मेर.का. तिथेnaiतरदायाम.श्रीanimi mi परा हुमा मामाका गुन ८ मेर, जल ६४ मेर। ६४ मा बनाने का--मान , मोरभिलपi, Inits, मिफा गपन करनी नाना प्रकारात मीना निकला भौर नितर Mi feet मा . maiter(म .) प्रसारका लगा पा . Mir TE T र पर RITATER.हो. एफ श्या । प्रानुन : मिमा र शिलगा हो, उन गोरो भन्म | Ente: नाम-पुराना मानभाग, भाया पासका परम करम २ स मिला ... भाग का मापन ( म हिलाय. मनुमा पा. . पारो fal " मामि .. RATRI मोmitr argini .शि. मन मिm माला .पु. -: में २५0 rurtantra.' maturiHER • An। भूरि मा ::