पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/४५२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


मानपनापन-मानसर माम पE मुगारमाने गापा पो गार गार गारमा उनको नmmf Emनोटोग। मा पर और यह रिपो भूगमें मानगर (म. पु. १ वाटे पसा मामो, भीमा, परिन । मोमे पूर्ण गुराशा नाम भूत, यामम। तुरा मानो। निहा। मागय कोनम ( पु.) मिगु, बादः। मागाल (म. पटोलएर, पापलको लगा। , माग (1 ) मान arming मा । माननियन ( fe मम्मानाई.मम्मान करने मान करगेयाला मटा दुरा

मानाय-(.Juslireoletstar माणि (Refre) मामान. भार सनशाना। इतिहामा मायासिके परिणामको गाम । मांगा (Pis) मामा मHिIRध्र : लिये गनुप, पशु, पक्ष, कोर, भागीर ne मस्या | मापी, मनमा यहार प्राचीन गमी गरमाग्येशन करना होगा। मारय मायstm. पाट, पपली मनी गो, मापा लिया गया र साग लिया पिया (Ingries, मा| गो पाटोमा मा31ो परम - रसायन ( Chemiers), जोविज्ञान (ling) और पो .toना । यह कटोगरिसीम मिपिया (Botirs), नाविधान (Antony ar.J जगार दिया जाता था। मदमे भार liysisatyes), मनोगियान (Parcholesभविगा ..धी पटोगी पानी गरले लगना m पर करोग ठीक icologs यानिशान या विभाग (Saikarent पाना ही मर mm और पानी इस शाता ianguage), मोतिविणग ( thick! समापिभाग पाकिरणे गिरान कर गाली . उमा प्रकार (scinings, भगंविधाम | cheinre or rhrology) पागी लाटी और मकर ममय समय विशोका सादायमा पंगामागपतरण . (antrogrutions in fourगा. साथ eril HARIR-पाट गोकुलोनुभूत गजामको परइ गुमा भारी मा . fanterritoinपमा निर्णय रिपेयमर्शमा काम सने गि फोहन गुमरमानगि गुलरिया घिornमियाम दाम ART नरामय रामवाले पोस। SART जम्म! पदपदम गप REAL पर १५८. महादरवारी 1पहले नोगिया मौरपा . मालप ( पु.) मनोरर मनोगोलार पुपान मनु समग पर भूत और ifr पदाin En भए। १ मा माप, मनुष्य, माग Muni गाना | Anामाfinentr. प्रतिमा म मान करने । पाद --योगी गरिमामय र मागिता... timate मोति. in ORI M TA PETATERTREET" Athaar) Trafur EATIVE Tu REA मापनगम है। मीnिneभीर मयुगा नगरानपिन u mitmlanmamta Hartal मामि यो irnea .' tratimat e rmirmiritream AIRTHDnfarcitner in its: 2mriti irat