विषयसूची:भाव-विलास.djvu

विकिस्रोत से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

शीर्षक भाव-विलास
लेखक देव
अनुवादक
संपादक लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी
वर्ष १९३४
प्रकाशक तरुण भारत ग्रंथावली कार्यालय
पता वाराणसी
स्रोत djvu
प्रगति प्रमाणित
खंड
पृष्ठ
आवरण-पृष्ठ मुद्रक प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना निवेदन विषय-सूची प्रथम-विलास १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ - १८ १९ द्वितीय-विलास २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ तृतीय-विलास ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ चतुर्थ-विलास ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ पञ्चम-विलास १४० १४१ १४२ १४३ - - १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८
 
विषय-सूची
विषय
१—प्रथम विलास
वंदना
ग्रन्थपरिचय
स्थायी भाव
विभाव
अनुभाव १४
२—द्वितीय विलास
सात्त्विक भाव २०
संचारी भाव २८
३—तृतीय विलास
रस ६५
हाव ७०
४—चतुर्थ विलास
नायक ९७
नर्म सचिव १००
नायिका १०३
सखी १३५
दूती १३६
५—पंचम विलास
अलंकार १४२